Положення про кафедру богослов’я Друк

1. Загальні положення

1.1. Кафедра богослов’я (надалі – кафедра) філософсько-богословського факультету Українського католицького університету (надалі – Університет, УКУ) є структурним підрозділом навчально-методичного і науково-дослідного характеру, який створюється за рішенням Вченої ради УКУ. Кафедра підпорядковується деканові філософсько-богословського факультету Університету.
1.2. Метою створення кафедри є:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців-богословів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності;
 • виконання дослідницької наукової діяльності у різних ділянках богословських наук, в т.ч. проведення міждисциплінарних досліджень та участь у міжкафедральних проектах;
 • забезпечення умов для найбільш успішної організації та виконання навчальної програми з богослов’я;
 • створення і проведення обов’язкових і факультативних курсів з богослов’я для студентів інших спеціальностей;
 • підготовка до видання методичної, навчальної та наукової літератури, пов’язаної з богослов’ям і методикою його викладання, що сприятиме розвиткові цієї ділянки наук, поширенню інформації та наукових контактів УКУ й покращенню викладання богословських предметів у системі вищої освіти.

1.3. У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України та чинним законодавством, зокрема Законом України «Про вищу освіту», а також нормативно-розпорядчими актами Міністерства освіти та науки України, Статутом УКУ, Положенням про філософсько-богословський факультет, даним Положенням, наказами ректора Університету, розпорядженнями першого проректора, проректора з науково-педагогічної роботи та декана факультету.
1.4. Науково-педагогічні працівники кафедри призначаються на посади і звільняються з посад згідно з нормами Стандартної процедури «Порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу «Український католицький університет».

2. Основні завдання і функції кафедри богослов'я

Основними завданнями і функціями кафедри є:
2.1. Забезпечення проведення навчальних занять для всіх форм навчання, розробка освітньо-професійних програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, навчальних планів підготовки спеціалістів відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки, виготовлення сучасних підручників, посібників, іншої навчально-методичної літератури.
2.2. Здійснення навчально-методичної діяльності з однієї або кількох споріднених дисциплін, наукової, науково-дослідної діяльності та організаційно-методичний супровід навчання студентів за певними напрямами (спеціальностями).
2.3. У сфері навчальної-виховної роботи кафедра:

 • розробляє тематику і програми навчальних нормативних і вибіркових дисциплін тощо;
 • визначає тематику, організує керівництво курсовими та кваліфікаційними випускними роботами студентів;
 • подає на схвалення Вченої ради Університету документи про форми проведення занять;
 • здійснює контроль за навчанням студентів, аспірантів та докторантів, включаючи всі форми використання ПК та інших технічних засобів навчання.

2.4. У сфері науково-дослідної роботи кафедра: 
здійснює теоретичні, розробляє нові наукові напрямки, бере участь у наукових програмах і проектах, комплексних міжкафедральних, міжфакультетських, міжвузівських наукових дослідженнях, залучає студентів, аспірантів та докторантів до науково-педагогічної та наукової роботи кафедри;
надає пропозиції щодо планів наукових досліджень, визначення тематики, форм і методів їх проведення та впровадження результатів у навчальний процес;
бере участь у підготовці фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру, стажування, розглядає і рекомендує до захисту кандидатські і докторські дисертації;
сприяє збереженню й розвитку університетських наукових і науково-педагогічних шкіл, адекватному використанню  наукового та науково-методичного потенціалу професорів та провідних доцентів;
сприяє відродженню, збереженню та пропагуванню національних наукових надбань і традицій, здійсненню історико-меморіальних досліджень, культурно-просвітницької діяльності.
2.6. Кафедра бере участь у виконанні планів міжнародного співробітництва Університету або факультету.
2.7. Здійснює науково-теоретичний супровід міжнародних, всеукраїнських, міських, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться на базі Університету.
2.8. Кафедра може здійснювати видавничу діяльність, інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.
2.9. Створює належні умови та забезпечує охорону праці членів кафедри, аспірантів та докторантів кафедри.

3. Структура та управління кафедри

3.1. До складу кафедри входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.
3.2. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою УКУ і здійснює управління адміністративним, науковим і педагогічним сегментами діяльності кафедри.
3.3. Завідувачеві кафедри підпорядковані всі працівники кафедри. В період його відсутності обов’язки виконує призначений виконуючий обов’язки завідувача кафедри.
3.4. Склад і чисельність працівників кафедри затверджується наказом ректора Університету за поданням декана факультету, погодженням проректора з науково-педагогічної роботи і може бути змінений внаслідок змін навчальних програм, умов та особливостей діяльності Університету, чинного законодавства України тощо.
3.5. До складу кафедри входять науково-педагогічні працівники, які здійснюють навчально-педагогічну, науково-педагогічну, адміністративну та виховну діяльність, пов'язану з викладанням навчальних курсів, проведенням наукових досліджень, реалізацією навчально-наукових планів кафедри та факультету, а саме:

 • професори;
 • доценти;
 • старші викладачі;
 • викладачі;
 • асистенти.

4. Організація роботи і взаємодія з іншими підрозділами

4.1. Організація роботи кафедри здійснюється на основі:

 • річного плану роботи на навчальний рік за всіма видами діяльності: навчальної, методичної, наукової, організаційної.
 • річного бюджету кафедри, погодженого з деканом факультету та затвердженого ректором Університету.

4.2. Організація роботи кафедри здійснюється через реалізацію вимог внутрішніх нормативних документів, затверджених ректором Університету, наказів і розпоряджень керівництва та вимог цього Положення.
4.3. Працівники кафедри отримують доручення безпосередньо від завідувача.
4.4. Для виконання функцій і реалізації прав кафедра взаємодіє з іншими посадовими особами та підрозділами Університету: отримує накази і розпорядження від ректора Університету і проректорів УКУ, декана філософсько-богословського факультету та надає їм звіти, довідки і поточну інформацію; погоджує навчально-методичну діяльність, організовує спільні наукові проекти з іншими кафедрами факультету.

5. Права кафедри

Кафедра має право:
5.1. Самостійно організовувати свою діяльність в межах завдань і функцій, передбачених цим Положенням.
5.2. Вносити пропозиції керівництву УКУ з питань підвищення ефективності роботи і кафедри богослов’я, й інших підрозділів, з якими взаємодіє кафедра, а також стосовно покращення умов праці персоналу кафедри.

6. Відповідальність кафедри

6.1. Кафедра несе відповідальність за проведення навчально-виховної, методичної роботи, здійснення наукової, науково-дослідної програм та за соціальний захист трудового колективу кафедри.
6.2. Повна відповідальність завідувача та працівників кафедри встановлюється відповідними посадовими інструкціями.

7. Заключні положення

7.1. Положення про кафедру вступає в силу з моменту його затвердження ректором Університету, що фіксується відповідним наказом.
7.2. Порядок підписання, погодження, затвердження і перегляду Положення про кафедру визначається внутрішнім нормативним документом «Порядок розробки, оформлення та затвердження положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій. Методика».

8. Припинення діяльності кафедри

8.1. Припинення діяльності кафедри відбувається шляхом її ліквідації або реорганізації (приєднання до інших кафедр філософсько-богословського факультету чи злиття з ними) за рішенням Вченої ради про комплексну реорганізацію двох чи більше кафедр.

Більше