Статут Українського Католицького Університету УГКЦ Друк

Заснування Українського Католицького Університету (УКУ) в Україні вінчає собою більш як столітні зусилля і прагнення Української Греко-Католицької Церкви та української наукової еліти створити вищий навчальний заклад, який би виростав на ґрунті християнської духовності, культури та світогляду і став би освітнім та науковим центром світового значення, а також місцем екуменічного діалогу й порозуміння в Україні. УКУ є спадкоємцем і продовжувачем наукової діяльності Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928-1929 роках у Львові Митрополит Андрей Шептицький та очолював її перший ректор о.Йосиф Сліпий. Після закриття в 1944 році цієї Академії її місію та функції перейняв на себе Український Католицький Університет ім. св. Климентія Папи в Римі, що його організовував та очолив у 1963 році Митрополит Йосиф Сліпий. У 1994 році діяльність Львівської Богословської Академії було відновлено, а в 1998 році вона здобула визнання Папської Конґреґації Католицької Освіти.

Український Католицький Університет, черпаючи з глибоких джерел християнської традиції, науки й культури, покликаний критично осмислювати різнобічні аспекти людського життя, творче начало людини та її етичні імперативи.

Академічна й освітня діяльність УКУ концентрується навколо всестороннього осмислення суті людини, її гідності та суспільного виміру її існування, виходячи з усвідомлення важливості поєднання високого рівня професіоналізму з розвинутим християнським світоглядом, відкритості людської особи до трансцендентного та до міжособового діалогу віри і любові.

Християнська ідентичність університету, яка виростає на ґрунті духовної й богословської традицій східного християнства, міцніє і розвивається у постійному екуменічному діалозі з іншими Церквами й релігіями в Україні та світі.

Розділ 1. Загальні засади

1.1. Український Католицький Університет Української Греко-Католицької Церкви (надалі – Університет) є духовним навчальним закладом Української Греко-Католицької Церкви, який діє з благословення Глави (Верховного Архиєпископа) УГКЦ, засновником якого є Києво-Галицька Митрополія Української Греко-Католицької Церкви.

1.2. Університет є вищим навчально-науковим закладом, який плекає філософію, богослов’я та інші з ними пов’язані гуманітарні науки.

1.3. Університет є спадкоємцем і продовжувачем науково-освітньої діяльності Греко-Католицької Богословської Академії, яку створив у 1928 – 1929 роках у Львові  Митрополит Андрей Шептицький та Українського Католицького Університету ім. св. Климентія Папи, котрий заснував Патріарх Йосиф Сліпий у 1963 році в Римі.

1.4. Університет є правонаступником Львівської Богословської Академії Української Греко-Католицької Церкви, що створена Верховним Архиєпископом УГКЦ у 1994 році у м. Львові.

1.5. Діяльність Університету регулюється чинним законодавством України, канонічним правом та даним Статутом.

1.6. Університет є юридичною особою, має самостійний баланс, печатки, штампи, бланки, власну символіку та інші атрибути; володіє, користується і розпоряджається власним майном; має поточний, валютний та інші рахунки в банках.

1.7. Повна назва Університету – Український Католицький Університет Української Греко-Католицької Церкви.

1.8. Скорочена назва Університету – Український Католицький Університет.

1.9.  Юридична адреса Університету: 79011, м. Львів, вул. Іл. Свєнціцького, 17.

Розділ 2. Мета й основні завдання Університету

2.1. Метою і основним завданням Університету є:

  • сприяння розвитку філософських і богословських наук та інших пов’язаних  з ними дисциплін з одночасним відновленням в Україні богослов’я в системі наукових дисциплін;
  • підготовка кваліфікованих фахівців та науковців, священослужителів;
  • організація та проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з поглибленим знанням джерел східного богослов’я;
  • співпраця з Церквою та різноманітними суспільними інституціями;
  • плекання інтелектуального життя Церкви, сприяння всебічному  осмисленню християнського світогляду.

Розділ 3. Структура Університету

3.1. Структурними підрозділами Університету є навчальні факультети, наукові інститути. кафедри, департаменти, бібліотека, видавничий центр та інші навчальні, наукові та допоміжні підрозділи, що здійснюють свою діяльність на підставі відповідних Положень, затверджених Ректором Університету.

3.2. Керівництво діяльністю наукових інститутів здійснюють директори, яких призначає Ректор.

3.3. Керівництво діяльністю кафедр і департаментів здійснюється завідувачами, яких за поданням відповідних деканів призначає Ректор.

3.4. Керівництво факультетами здійснюють декани, які призначаються відповідно до цього Статуту.

Розділ 4. Управління Університетом

4.1. Органами управління Університету є: Великий Канцлер, Ректор, Вчена рада Університету.

4.2.  Великий Канцлер

4.2.1. Великим Канцлером Університету є Глава (Верховний Архиєпископ) Української Греко-Католицької Церкви.
4.2.2. Великий Канцлер представляє Університет перед всіма помісними Церквами, сприяючи єднанню з цілою Церквою.

4.2.3. Повноваження Великого Канцлера:
4.2.3.1. у співробітництві з керівництвом Університету і викладацьким складом веде нагляд за дотриманням християнського вчення і дисципліни;
4.2.3.2. затверджує Статут Університету, зміни та доповнення до нього;
4.2.3.3. достовірно інтерпретує Статут Університету;
4.2.3.4. призначає Ректора;
4.2.3.5. надає або скасовує канонічне призначення “missio canonica” для викладачів, які викладають дисципліни, що стосуються віри і моралі;
4.2.3.6. періодично розглядає звіт про стан справ в Університеті;
4.2.3.7. здійснює нагляд і сприяє фінансово-господарській діяльності Університету;
4.2.3.8. пропонує питання для розгляду в усіх керівних органах Університету;
4.2.3.9. приймає рішення про реорганізацію чи ліквідацію Університету.
4.2.3. Коли обставини того вимагають, Великий Канцлер може делегувати окремі свої повноваження Ректорові.

4.3. Ректор Університету

4.3.1. Вищою керівною особою в Університеті є Ректор, який очолює і представляє Університет.

4.3.2.Повноваження Ректора:
4.3.2.1 керує і управляє Університетом, координуючи працю різних факультетів та інститутів;
4.3.2.2. скликає Вчену раду Університету, головує на її засіданнях та втілює її рішення;
4.3.2.3. призначає проректорів, деканів, професорів, завідувачів кафедр Університету;
4.3.2.4. розв’язує всі внутрішні суперечності Університету;
4.3.2.5. бере участь і пропонує питання для обговорення на Вченій раді Університету та  факультетів;
4.3.2.6. подає щорічно Великому Канцлерові письмовий звіт про стан справ в Університеті; створює, реорганізовує та ліквідовує факультети, інститути, кафедри, департаменти, центри та інші навчальні, наукові і допоміжні підрозділи Університету, а також вдосконалює управління і вносить зміни до структури Університету;
4.3.2.7. затверджує бюджет Університету;
4.3.2.8. діє від імені Університету і представляє його без довіреності у всіх організаціях, установах і підприємствах; за його дорученням Університет можуть представляти інші особи;
4.3.2.9. відкриває в установах банків рахунки Університету, є розпорядником коштів Університету;
4.3.2.10. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти,  обов’язкові для всіх працівників і студентів Університету;
4.3.2.11. формує штатний розпис, визначає посадові оклади працівників Університету, вносить до них зміни;
4.3.2.12. приймає і звільняє працівників Університету шляхом укладення з ними контракту або трудового договору;
4.3.2.13. зараховує та відраховує студентів і слухачів Університету;
4.3.2.14. укладає угоди та інші акти від імені Університету;
4.3.2.15. затверджує нормативні документи, річні програми роботи і плани наукових досліджень Університету;
4.3.2.16. затверджує програми роботи і плани наукових досліджень факультетів, інститутів та інших самостійних підрозділів і організацій, які входять до складу Університету;
4.3.2.17. затверджує функціональні обов’язки працівників Університету;
4.3.2.18. здійснює контроль за точним виконанням співробітниками і студентами своїх навчальних, науково-методичних, виробничих та інших обов’язків;
4.3.2.19. здійснює заходи заохочення та дисциплінарного стягнення щодо працівників Університету в установленому порядку;
4.3.2.20. вирішує інші питання організації навчально-виховного процесу і ведення адміністративно-господарської діяльності Університету;
4.3.2.21. приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених структурних підрозділів, дочірніх підприємств Університету, а також участь Університету у господарських товариствах.
4.3.3. Ректора Університету призначає Великий Канцлер  на 5 років.

4.4. Вчена Рада Університету.

4.4.1. Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який розглядає питання наукової і навчальної діяльності Університету.
4.4.2. До складу Вченої ради входить Ректор, проректори, керівники наукових структурних підрозділів Університету, декани факультетів, по два представники, обрані від викладачів кожного факультету, і по одному представнику, обраному від студентів кожного факультету. Персональний склад Вченої ради затверджується наказом Ректора. Ректор своїм наказом виводить зі складу Вченої ради тих її членів, які припинили трудові відносини з Університетом або перебувають у довготривалому відрядженні, які входили до Вченої ради за посадою і звільнені з цієї посади, а також студентів, які припинили навчання. Термін повноважень Вченої ради – два роки.
4.4.3. Головою Вченої ради є Ректор. На першому засіданні Вченої ради зі складу її членів обирається Секретар Вченої ради (Вчений секретар Університету), який веде засідання Вченої ради в разі відсутності Ректора. Засідання Вченої ради скликаються Ректором, як правило, щомісячно. Хід розгляду Вченою радою питань і прийняті нею ухвали фіксуються в протоколах засідань Вченої ради, які підписують Голова і Секретар Вченої ради. Ухвали Вченої ради втілюються в життя шляхом видання відповідних наказів і розпоряджень Ректора.

4.4.4. До компетенції Вченої ради належить:
4.4.4.1. Заслуховування звітів деканів факультетів, директорів науково-дослідних інститутів та керівників інших структурних підрозділів про їхню навчальну, виховну, наукову та методичну роботу;
4.4.4.2. Розгляд питання про відкриття, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету, які займаються науковою і навчальною діяльністю та подання відповідних рекомендацій Ректорові;
4.4.4.3. Прийняття рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій у рамках існуючих факультетів та програм і подання його на затвердження Ректорові;
4.4.4.4. Попередній розгляд внутрішніх документів Університету, які стосуються його навчальної та наукової діяльності;
4.4.4.5. Присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора;
4.4.4.6. Надання наукового ступеня почесного доктора (doctor honoris causa) та інших почесних звань Університету;
4.4.4.7. Подання наукових робіт співробітників Університету на здобуття премій, подання кандидатур працівників Університету для присвоєння почесних звань і нагород, рекомендування кандидатур для обрання в академії та наукові товариства;
4.4.4.8. Встановлення іменних стипендій та рекомендування кандидатур для здобуття іменних та спеціальних стипендій.

4.5.  Декан

4.5.1. Декан факультету організовує, координує та контролює навчальну, наукову, виховну, методичну і господарську діяльність факультету. Декана призначає Ректор Університету за поданням конкурсної комісії та попереднім погодженням з Вченою радою Університету терміном на п’ять років. Заступників декана призначає Ректор за поданням декана на термін повноважень останнього.

4.5.2. Повноваження декана:
4.5.2.1. діє від імені факультету, представляє його в усіх органах, організаціях, установах в межах своїх повноважень
4.5.2.2. організовує діяльність факультету і керує ним;
4.5.2.3. в межах своїх повноважень вносить Ректорові пропозиції щодо видачі наказів і розпоряджень;
4.5.2.4. координує розробку навчальних планів і програм, організовує навчально-науковий процес на факультеті, здійснює контроль за якістю навчання;
4.5.2.5. розробляє перспективний план розвитку факультету;
4.5.2.6. разом із завідувачами кафедри формує професорсько-викладацький склад факультету;
4.5.2.7. за погодженням з кафедрами планує розклад і навчальне навантаження професорсько-викладацького складу і подає їх на затвердження Ректорові;
4.5.2.8. подає Ректорові проекти наказів про зарахування студентів до Університету, надання стипендій, академічну відпустку та відрахування студентів до закінчення навчання;
4.5.2.9. подає Ректорові пропозиції щодо призначення завідувачів кафедр і департаментів відповідного факультету;
4.5.2.10. формує пакет пропозицій для майбутнього працевлаштування випускників факультету;
4.5.2.11. здійснює інші заходи, передбачені Положенням про факультет і Статутом Університету.

4.6. Вчена рада факультету

4.6.1. Вчена рада факультету створюється на кожному факультеті в складі декана, його заступників, завідувачів кафедр, а також представників від викладачів і студентів факультету. Квоту представництва від викладачів і студентів визначає Ректор за поданням декана факультету. Персональний склад Вченої ради факультету затверджується Ректором за поданням Декана. Термін повноважень Вченої ради факультету – два роки.

Вчена рада факультету розглядає питання навчально-методичної, науково-дослідної, виховної і господарської діяльності факультету та його матеріально-технічного забезпечення, заслуховує звіти про роботу аспірантів, докторантів, викладачів і співробітників факультету, ініціює проведення науково-дослідних і господарських робіт, подає Вченій раді Університету пропозиції щодо присвоєння вчених звань викладачам і співробітникам факультету.

Розділ 5. Організація навчального процесу в Університеті

5.1. Організація навчально-виховного процесу в Університеті визначається  внутрішніми документами Університету.

5.2. Учасниками навчального процесу в Університеті є слухачі, студенти, аспіранти, докторанти, екстерністи, педагогічні й наукові працівники, керівники навчальних підрозділів та інші особи, які навчаються або навчають в Університеті.

5.3. Студенти Університету мають право на:
5.3.1. здобуття освіти за денною, заочною та іншими формами навчання;
5.3.2. користування правами і пільгами щодо відстрочення проходження військової служби, оподаткування, зарахування часу навчання до трудового стажу в порядку і на  умовах, встановлених для студентів та учнів державних навчальних закладів;
5.3.3. здобуття другої освіти на умовах угоди з Університетом.

5.4. Студенти Університету зобов’язані:
5.4.1. дотримуватися чинного законодавства України і християнських моральних норм, поважати релігійні почуття інших осіб; 
5.4.2. систематично і добросовісно оволодівати знаннями і практичними професійними навичками;
5.4.3. дотримуватись положень цього Статуту і внутрішніх документів Університету, виконувати навчальний план;
5.5. Студенти Університету можуть мати інші права і обов’язки відповідно до цього Статуту, внутрішніх документів Університету і чинного законодавства;

5.6. Студента може бути відраховано з Університету з таких причин:
5.6.1. подача заяви про відрахування за власним бажанням;
5.6.2. неможливість продовження навчання за станом здоров’я, що підтверджено висновком лікарсько-кваліфікаційної комісії;
5.6.3. академічна неуспішність (не складено заліки або іспити);
5.6.4. невиконання вимог навчального плану або графіку навчального процесу;
5.6.5. негідна поведінка, грубе порушення моральних норм, навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Університету;
5.6.6. не складено випускні іспити, не захищено дипломної (кваліфікаційної) роботи, неявка на випускні іспити або на захист дипломної (кваліфікаційної) роботи.

5.7. Науково-педагогічні працівники Університету мають такі права: 
5.7.1. вільно обирати форми, методи, засоби навчання та виявляти педагогічну ініціативу, виходячи з цілей і завдань Університету;
5.7.2. підвищувати кваліфікацію з вільним вибором програм, форм навчання, навчальних закладів, установ та організацій, що здійснюють перепідготовку та підвищення кваліфікації; 
5.7.3. мати соціальні гарантії та пільги згідно з чинним законодавством;
5.7.4. інші права, передбачені чинним законодавством України і внутрішніми документами Університету.

5.8. Науково-педагогічні працівники Університету зобов’язані:
5.8.1. підвищувати свій професійний рівень і педагогічну майстерність;
5.8.2. забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності та прагнути якнайкращого засвоєння знань студентами та іншими особами, які навчаються в Університеті, сприяти розвитку їхніх здібностей;
5.8.3. виховувати у студентів повагу до істини та християнських моральних засад;
5.8.4. утверджуватись у моральних чеснотах та усвідомлювати роль і значення християнського життя;
5.8.5. виховувати студентів у дусі миру, злагоди, порозуміння, базованого на християнській спадщині й традиціях екуменічного діалогу та відкритості;
5.8.6. настановами та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів християнської моралі;
5.8.7. дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність усіх учасників навчально-виховного процесу.

5.9. Науково-педагогічних працівників приймають на роботу на конкурсній основі, і працюють вони на умовах трудового договору. Порядок прийняття на роботу і звільнення науково-педагогічних працівників визначається внутрішніми документами Університету і чинним законодавством України.

5.10. Права та обов’язки навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу Університету визначаються внутрішніми документами Університету і чинним законодавством України.

5.11. Університет забезпечує належні умови для навчально-виховного процесу, праці та відпочинку осіб, які беруть у ньому участь.

Розділ 6. Працівники Університету, їхні права й обов’язки

6.1. Працівниками Університету є: викладачі, навчально-допоміжний та адміністративно-господарський персонал.

6.2. Працівники Університету мають право:
6.2.1. брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з навчальною, науковою та господарською діяльністю Університету відповідно до цього Статуту; 
6.2.2. обирати і бути обраними до органів управління та самоврядування Університету;
6.2.3. згідно з правилами, встановленими в Університеті, користуватися майном, призначеним для колективного користування;
6.2.4. отримувати матеріальну та інші види допомог, право на відпочинок, охорону здоров’я;
6.2.5. працювати на договірних засадах, в тому числі на умовах сумісництва;
6.2.6. відповідно до чинного законодавства об’єднуватися у товариства, спілки, асоціації, братства, клуби та інші організації;

6.3. Працівники Університету зобов’язані:
6.3.1. дотримуватися Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;
6.3.2. виконувати рішення органів управління Університету;
6.3.3. підвищувати рівень фахової підготовки, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки;
6.3.4. бережно ставитися до майна Університету;
6.3.5. плекати та збагачувати традиції Університету.

Розділ 7. Правові,  господарські й інші засади діяльності Університету, міжнародне співробітництво

7.1. Університет для реалізації поставлених завдань має право:
7.1.1. самостійно вирішувати питання, які стосуються навчальної, наукової, видавничої та господарської діяльності Університету;
7.1.2. здійснювати фінансово-економічну та проводити господарську діяльність; виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді або третейському суді;
7.1.3. засновувати та виступати учасником  підприємств, господарських товариств, асоціацій та інших об’єднань, створювати дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства; 
7.1.4. укладати з підприємствами, організаціями, установами, громадянами угоди та інші акти згідно з чинним законодавством України;
7.1.5. вступати у міжнародні об’єднання, міжнародні асоціації, фонди, підтримувати міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди;
7.1.6. з метою матеріального забезпечення статутної діяльності набувати і відчужувати рухоме і нерухоме майно, цінні папери та корпоративні права, володіти, користуватись та розпоряджатись ними відповідно до чинного законодавства України;
7.1.7. користуватись позиками та кредитами, наданими банками та іншими кредиторами;
7.1.8. здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт основних фондів за договорами підряду або господарським способом.

7.2. Університет має право підтримувати міжнародні зв’язки відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Університет здійснює такі види міжнародної  діяльності:
7.3.1. встановлює прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, організаціями, фондами тощо зарубіжних країн;
7.3.2. у встановленому порядку укладає угоди та інші акти про міжнародне співробітництво;
7.3.3. залучає вчених з-за кордону до викладацької й дослідницької діяльності в Університеті, реалізації його навчальних та наукових програм і відряджає своїх працівників до зарубіжних навчальних закладів, установ і організацій;
7.3.4. залучає іноземні інституції для розвитку Університету, а також спонсорські внески, як у вітчизняній, так і в іноземній валюті;
7.3.5. встановлює ґранти та премії за видатні досягнення в розвитку науки.

7.4. Валютні надходження зараховуються на валютний рахунок Університету і використовуються згідно з вимогами чинного законодавства України.

Розділ 8. Майно та фінанси Університету

8.1. Майно Університету складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відтворено у самостійному балансі Університету.

8.2.  Майно і фінанси Університету формуються за рахунок:
8.2.1. засобів і коштів Української Греко-Католицької Церкви;
8.2.2. коштів, одержаних на підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
8.2.3. коштів на надання додаткових освітніх послуг;
8.2.4. доброчинних грошових внесків, благодійних пожертвувань, в тому числі закордонних, матеріальних цінностей, одержаних від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
8.2.5. інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Розділ 9. Зміни і доповнення до Статуту Університету

9.1. Зміни і доповнення до Статуту Університету затверджує Великий Канцлер з власної ініціативи або за поданням Ректора та реєструються у передбаченому законом порядку.

Розділ 10. Реорганізація і ліквідація Університету

10.1. Реорганізація та ліквідація Університету здійснюється за рішенням Великого Канцлера з власної ініціативи або за поданням Ректора.

10.2. У випадку прийняття рішення про ліквідацію Університету Великий Канцлер визначає долю майна Університету, яке переходить неприбутковій організації.

2003 р.

Більше